gradient_pink.png

My favorite shots  Enjoy!

D'Märel

(Turdus merula)

Amsel, Common Blackbird, Merle noir

D'Märel mecht sech frësch
D'Märel mecht sech frësch

20210602 DSC_0601

D'Märel mecht sech frësch
D'Märel mecht sech frësch

20210602 DSC_0613

D'Märel
D'Märel

Expo#1 November 2020

D'Märel mecht sech frësch
D'Märel mecht sech frësch

20210602 DSC_0601

1/124

Breeding bird  ● Present: January - December
Breeding Season: March - August